Begroting 2017 (en mjb 2018-2020) , financiële en politieke beschouwingen

Financiële en Politieke beschouwingen Programmabegroting 2017 en Meerjarenbegroting 2018-­2020 (Gemeenteraad 8 november 2016)

Mevrouw de voorzitter,

Gelukkig kunnen we vaststellen dat de begroting voor komend jaar weer sluitend is. VVD maakt graag een compliment aan de portefeuillehouder met haar controllers voor de heldere vertaling van kosten en baten in de bekende taartpunten met onderbouwing aan alle inwoners van Blaricum, cq lezers van de Hei en Wei.. Bij de afronding van onze beschouwingen bij de Kadernota in de raad van 31 mei jl, riep VVD een ieder hier aan tafel op om ook oog te hebben voor de grote stille meerderheid van inwoners in Blaricum en te stoppen met paaien van enkele roeptoeters die de gang naar het college wel goed weten te vinden, op welk gebied dan ook> De raad zit hier om het algemeen belang te behartigen, met afwegingen van de verschillende belangen die er nu eenmaal zijn. Helaas heeft deze raad 20 september jl in het vervolg hierop na het zomerreces toch in ruime meerderheid besloten spontaan en zonder enige sluitende en transparante onderbouwing aan de raadsleden € 600.000 uit de Algemene Reserve te halen, om van een hoofdpijndossier af te zijn wellicht, of om zieltjes te winnen langs de lijn van het voetbalveld. Dat benodigde nieuwe kunstgrasveld had er ook via de transparante en zorgvuldig afgewogen bestuurlijke weg kunnen komen, in een aanbesteding die de gemeente als grondeigenaar nou eenmaal meervoudig had moeten doen. NA maanden wachten hebben we de beschikbare stukken kunnen inzien eind oktober; stukken die spontaan geheim verklaard zijn. De vraag waarom dat zo is ivm economisch en financieel belang Blaricum is niet te begrijpen uit de wet openbaarheid bestuur, want de gemeente heeft tenslotte alleen maar een subsidie verleend, en niets ingekocht, bovendien zijn de tonnen al besteed aan inmiddels twee gerealiseerde velden. VVD verwacht hier eerdaags wel serieus antwoord op, want de raad hebben nu eenmaal het budgetrecht. Gelukkig is ons weerstandsvermogen afgelopen jaar weer grandioos gegroeid, van vorig jaar op ruim 8 , naar dit jaar wel liefst 11. Als we zien hoe de financiele vooruitzichten zijn, en we gelukkig een septembercirculaire hebben ontvangen die uiteindelijk positief saldeert voor Blaricum, dan heeft Blaricum dat enorme weerstandsvermogen helemaal niet nodig. Het is zelfs ongewenst. We hebben het namelijk over publiek geld, en dat publiek geld hoort doelmatig te worden gebruikt. Graag ziet de VVD hiervoor dan ook verandering komen, en dit keer naar beneden ipv omhoog, voor de komende begroting.

Dat gezegd hebbende wil VVD nog ingaan op de punten die het college heeft genoemd in de aanbiedingsbrief. Bij de Kadernota bleek Blaricum namelijk niet heel veel nieuw beleid te gaan voeren. toch heeft u ervoor gekozen om € 70.000,-­‐ vrij te maken voor nieuw beleid, waarvoor dank. Dat geeft ons beetje ruimte om tussentijds, buiten de strakke kaders van uw collegeprogramma om, wat zaken dicht bij huis aan de orde te stellen komend jaar. Van de 10 genoemde nieuwe punten, of nieuw beleid, zijn er 5 toch wel te plaatsen onder “waren we al van plan in 2016, maar is er nog niet van gekomen, dus schuiven we door naar 2017”:

dat betreft 1. Continuering Blauwe zone; icm handhaving ervan: uitvoering moet nog starten, en VVD zou graag wederom een appèl doen op redelijkheid en doelmatigheid in dit onderwerp bij de leden van de raad en het college die hebben kennis genomen van de 0-­‐meting die is gehouden tav parkeer-­‐gelegenheid in ons oude dorp: laat die uitvoering lekker zitten, en die begrote €20.000 aan blauwe verf en borden kan Blaricum besteden aan iets wat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld stoeptegels rechtleggen, meer infrastructurele aanpassingen en voorzieningen tav veiligheid van voetgangers en fietsers in het oude dorp: stoepen herbestraten kost zo’n 45-­‐50,=/m2, zogenaamde “nietjes” fietsenrekken 50,-­‐/stuk, dus omgerekend kunnen we dan bijvoorbeeld 20 rekken plaatsen (40 fietsen), en 380 m2 stoep verbeteren voor die 20.000,= aan initiele kosten voor blauwe zone. Extra Handhaving tbv blauwe zone kan wat VVD betreft sowieso blijven staan, om eens echt het foute parkeergedrag te gaan handhaven, inclusief wegslepen van auto’s.

2. punt 4, verdere uitwerking van de centrumvisie: Notabene de raadsleden zelf hebben via veel moties en amendementen gezorgd dat er wat kleine ideeen bij het voorstel zijn gevoegd; echter VVD verzoekt het college om bij de verdere uitwerking ervan richting de uitgangspunten voor het hernieude bestemmingsplan Dorp ook nog eens serieus notie te nemen van de vastgestelde strategische visie die er ligt. Die kapstok ontbreekt wat ons betreft in alles wat met visie te maken heeft voor Blaricums centrum op dit moment. Een autoluw dorp bijvoorbeeld, dus niet autovrij, maar wel met maatregelen zoals laad-­‐ en lostijden die ervoor zorgen dat onze kinderen en wijzelf veilig te fiets en te voet kunnen blijven gaan; dat scheelt weer wat auto’s. En het kost niets extra’s.

3. Intensief overleg met woningbouwverenigingen voor behoud van voldoende sociale woningen en het realiseren van een lokale woonvisie: Dit is business as usual: en als we op dit moment bekijken hoe de verhoudingen liggen is het verstandiger om die partijen erop te wijzen dat er leuke sociale woningen leeg staan in Blaricum-­‐oude dorp, sowieso al een stuk of 5-­‐6 bij ons in de buurt; die woningen kunnen óók als goedkope huurwoning of goedkope koopwoning voor starters op de markt gezet worden; op dit moment blinkt Blaricum namelijk uit in teveel scheefwoners, zowel door te hoge huur voor mensen met minimum (door hoge grondprijs in Blaricum-­‐dorp) als door te lage huur voor mensen die wat meer kunnen betalen maar voor wie geen volgend betaalbaar alternatief voor handen is in Blaricum: de middeldure huur, net boven het minumum tussen de 700-­‐900,= ! Als dát segment nou eens wat meer aandacht zou krijgen, komen de eventueel benodigde extra sociale huurwoningen vanzelf op betaalbare manier vrij bij de corporaties. Het opstellen van de lokale woonvisie zal voornamelijk gebaseerd zijn op de regionale woonvisie en ons al lopende beleid. VVD zal ervoor pleiten dat u ook en vooral aandacht zal schenken aan doorstroming via de goedkope huur-­‐ en koopwoningen. Daarmee komt er woonruimte beschikbaar voor de hardwerkende mensen met lagere inkomens, zoals in de zorg en bij de politie.

4. punt 7 Bestuurskracht van de BEL-­‐combinatie De raad heeft weer een extra injectie gegeven dit jaar voor de BEL na veel bezuinigingen van afgelopen raadsperiode. Helaas is het sindsdien al heel lang stil aan het BEL-­‐front. Het BEL-­‐front dat inmiddels wel van start is gegaan met drie-­‐koppige directie naast een drie-­‐koppig bestuur. De bedoeling was een jaar geleden al dat de BEL intensiever met Huizen zou gaan samenweren. Hoe dat gegaan is weet u allen inmiddels: behalve de accountant is er naast het social domein geen ander gezamenlijk onderwerp tot stand gekomen. Donderdag zullen wij vernemen wat de positieve effecten gaan zijn van de extra financiele injecties van Blaricum, Eemnes en Laren. Over dit belangrijke onderwerp kunnen we in deze beschouwingen dus nog niet veel meenemen.

5. punt 8, verbeteren van verkeersveiligheid en onderzoek betere verbinding Bijvanck met Blaricum Dorp: zie hier aansluiting bij het VVD-­‐advies bij punt 1, tav de Blauwe Zone: besteed het niet doelmatige-­‐blauwe zonegeld aub extra aan verkeersveiligheid; enerzijds infrastructureel met aanpassingen of meer snoeiwerk van overhangend groen en anderzijds met effectief handhaven op de gevaarlijke punten op drukke momenten van de dag. Het onderzoek naar betere verbinding Bijvanck is door VVD via breed gesteunde motie al begin 2015 bij college neergelegd. Het onderzoek schijnt al gestart te zijn; we kijken er dan ook naar uit de resultaten op korte termijn als voorstel in de raad te kunnen behandelen. Dan kunnen we de eerste positieve effecten van dat voorstel wellicht ook nog binnen deze raadsperiode beleven. VVD doet ook een oproep aan het college om vooral in het geplande GVVP (gemeentelijk verkeers-­‐ en vervoersplan) ook goed de verbindingen van en naar ons dorp mee te nemen en af te stemmen met buurgemeenten; daar gebeuren de meeste verkeersongelukken en ontkomen biovoorbeeld ook de meeste inbrekers uit het dorp richting de A1 en A27. Overzichtelijke en goed verlichte wegen kunnen zeer preventief werken zowel voor verkeersveiligheid als voor sociale veiligheid. Aangezien de BOA al een tijdje niet meer bij de OBB en KBB is gesignaleerd zullen we de verkeersveiligheid rondom de scholen niet alleen via handhaving maar juist ook via aangepaste infrastructuur moeten gaan borgen, liefst nog voordat er een ernstig ongeluk gebeurt. Het doet me verdriet, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het dus juist ook ouders van schoolkinderen zelf zijn die zich onverantwoordelijk opstellen met te hoge snelheid, verkeerd parkeren, uit een straat met in-­‐en uitrijdverbod rijden etc juist vlakbij de scholen . VVD stelt voor om in het GVVP te voorzien in fiets-­‐straten, met het gedogen van auto’s. Daarin zijn goede ervaringen in bijvoorbeeld Ruurlo, maar ook in Hilversum rondom het Raadhuis. en in Huizen. Als aanvulling hierbij wellicht dient VVD een motie in: Blaricum heeft tenslotte wat geld overgehouden van het reconstructieproject Eemnesserweg. Dat geld kan doelmatig besteed worden aan kleine verbeteringen die snel effect hebben op de dagelijkse verkeersveiligheid in en om ons huis. MOTIE Tenslotte: VVD is wel zeer tevreden met uw punten om de maaifrequentie van de openbaar groenstroken op te schroeven. Dat scheelt meteen een hoop hondenpoep, de grootste ergernis van inwoners in Blaricum. De tweede grote ergernis, overhangend groen over straten en voetpaden is wat ons betreft ook nog lang niet opgelost.

De wethouder heeft een lijstje gevraagd met punten waar dat speelt: zelf zie ik dagelijks te dikke heggen tot in de goten en overhangende rozentakken langs Fransepad aan weerszijden vlak voor de scholen; op weg naar de huisartsenpost, ook in de smalle straatjes, een brandweerwagen kan er niet meer door. Vlakbij ons gemeentehuis in Blaricum het zelfde. Ik vermoed dat dat onze fietsende wethouder zelf de punten nog veel beter kent.

Als we als gemeentebestuur komend jaar nog meer gaan inzetten op transparante en openbare discussies als het gaat om onze bestedingen van de financiele middelen, doelmatige bestedingen van het publieke geld, kan VVD komend jaar wellicht kritiekloos door haar beschouwingen heen. VVD wenst alle betrokkenen veel succes en wijsheid in de uitvoering van de programma’s.

Dank u wel voorzitter,

8 november 2016

Rosmarijn Boender

Fractievoorzitter VVD­‐Blaricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *