De lokale bestuurders bepalen de toekomst van Blaricum, de inwoners hebben het nakijken!

Op 9 oktober j.l. hebben de colleges van Blaricum en Laren een brief verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ollongren. Deze brief is verzonden n.a.v. een motie, ingediend door de fracties van het Hart van Blaricum, De Blaricumse Partij, CDA en Democratisch Alternatief Blaricum waarin zij het college verzoeken er bij de minister op aan te dringen en formeel te verzoeken de provinciegrens te wijzigen. Hiermee hopen genoemde partijen de zelfstandigheid van onze gemeente te kunnen vasthouden en de BEL Combinatie nog verder te versterken.

 

Aan de voorzitter van de Raad,

Datum: 26 oktober 2018

De fractie van de VVD vraagt gezamenlijk met de fractie van D’66 een interpellatie debat aan om te spreken over de brief gedateerd 9 oktober 2018 met briefnummer 8043-2017:621675 die namens de colleges van burgemeester en wethouders van Laren en Blaricum is uitgegaan aan naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij verzoeken u onze aanvraag ter goedkeuring voor de te leggen aan de gemeenteraad tijdens de vergadering op 30 oktober 2018.

Het is onze bedoeling deze brief ter discussie te brengen en met het college te debatteren aan de hand van de volgende onderstaande vragen waarop wij graag een inhoudelijke antwoord wensen te krijgen.

In uw reactie brief aan de minister geeft het college o.a. aan dat er de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen om de BEL samenwerking te verdiepen en de BEL organisatie te versterken.

1. Waar bestaat die verdieping van de samenwerking uit en wat is concreet het voordeel voor de burgers?
2. Waar heeft de versterking van de BEL organisatie toe geleid? Gezien het alsmaar hoog blijvende ziekteverzuim over de jaren, de vele vacatures en de noodzaak om tijdelijk dure krachten in te huren , de enorme investeringen die de afgelopen jaren noodzakelijk waren om de BEL Combinatie werkbaar te houden en de onlangs overgedragen uitvoering van de inning van gemeentelijke belasting aan de gemeente Huizen kan ons inziens toch niet gezien worden als excellent management maar valt eerder in de categorie brevet van onvermogen. Om maar niet te spreken van nieuw beleid en uitvoering van moties en amendementen die in de regel lang op zich laten wachten.
3. Kunt u een vijftal concrete voorbeelden noemen waaruit blijkt dat de burger van Blaricum heeft geprofiteerd van de verdiepte samenwerking?

Als er sprake is van uitstekende samenwerking tussen de colleges van B&W van Blaricum, Eemnes en Laren wat betekent dit dan in de praktijk? Deze drie dorpen zijn aan elkaar gegroeid. Je kunt al lopende tussen de huizen door aan de straten niet herkennen of je in Blaricum, Laren of Eemnes loopt. Dus dan zou je mogen verwachten dat bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordeningen op elkaar zijn afgestemd en niet onderling verschillen. Is dat zo?
4. Er wordt enorm belang gehecht aan de BEL combinatie. Maar is dit feitelijk wel een efficiënt orgaan? De ambtenaren worden aangestuurd door 3 burgemeesters, 9 wethouders, 3 gemeentesecretarissen en 43 raadsleden!! Ons inziens brengt dit alleen maar verlamming hetgeen wij ook regelmatig horen uit het apparaat.
5. Als u zo hecht aan de BEL samenwerking, waarom dringt u er dan niet eenvoudig op aan dat Eemnes wordt toegevoegd aan de provincie Noord-Holland?
6. Waarom dan toch deze opstand tegen een samenvoeging met Laren en Huizen? Zo noemen wij het maar.
7. Is dit niet een opstand van een paar bestuurders die hun wereld zien veranderen?
8. Zijn er dan helemaal geen voordelen aan een samenvoeging met Laren en Huizen? Het is toch vreemd dat het college gezamenlijk met Laren naar de minister gaat zonder een grondige analyse met een kop en een staart? Alleen maar uit de heup schieten en stampvoeten dat elke gemeente zelfstandig wilt blijven.
9. Zelfstandigheid; wat bedoelt u? Wij schatten in dat meer dan 50% van alle inkomsten besteed worden via gezamenlijke regelingen en dergelijke waar Blaricum, als kleine gemeente, direct nauwelijks invloed op heeft. Zie wat u hierover zelf stelt op pagina 83 van uw programmabegroting. Ook stelt u daarin dat Blaricum zich sterk moet blijven profileren in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen van die gemeenschappelijke regelingen. Dat lijkt alleen niet te lukken, gezien het feit dat het college recent van de 10 vergaderingen er 6 heeft gemist.
10. Waar zijn de burgers van Blaricum in dit verhaal gebleven? In alle publicaties en gemeentelijke voorstellen wordt er conservatief gesproken over behouden van bestuurlijke zelfstandigheid. Dit gaat helemaal niet over de Blaricummer maar over het gemeentebestuur, over hun toekomst. Maar wat is nu eigenlijk beter voor de burgers? Gematigde schaalvergroting om een kwalitatief gemeentebestuur in te richten die goede contacten heeft met rijk en provincie of een in zichzelf gericht gemeentebestuur?
11. De aanname van het college dat de BEL Combinatie zal moeten worden ontbonden bij een eventuele herindeling hebben wij nergens onderbouwd bevestigd gekregen. Daarbij neemt u de stelling in de mond dat bij de wijziging van de provinciegrens bestaande gemeenschappelijke regelingen in beginsel niet zullen worden aangetast. Dat is echter aantoonbaar onjuist. Komen wij als gemeentebestuur naar de boze buitenwereld niet als een onbetrouwbaar en kwetsbaar bestuur over als wij ons bedienen van dit soort verzinsels die het in de beeldvorming waarschijnlijk goed doen? En worden wij zo wie zo, na deze dolk in de rug van onze regio partners, nog gezien als een betrouwbare partner in de Regio Gooi & Vechtstreek?
12. Bent u nog van plan om voorlichting aan de burgers van Blaricum te geven over bestuurlijke zelfstandigheid of samenvoeging met een objectieve analyse van de voor- en nadelen van samenvoeging of zelfstandigheid. Zie hiervoor ook uw doelstellingen 1.4 en 1.5 plus de geplande activiteiten 1.4.1 en 1.5.1 op pagina 26 van de programmabegroting 2019. En kunt u aangeven wanneer u gezien de urgentie een voorlichtingsplan aan de gemeenteraad gaat presenteren?
13. Worden de inwoners nog in de gelegenheid gesteld, voordat er een antwoord komt op het verzoek aan de minister van BIZA, om hun mening over deze “volksverhuizing” te geven ?

Anders vrezen we dat we als raad besturen over en voor de inwoners, maar niet naar de wensen van alle inwoners.

Tot zover.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D’66 en VVD

Rene Wiegel                           ​Carin Franken

Fractievoorzitter VVD          Fractievoorzitter D’66

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *