Terugblik op 2016 vanuit de VVD-Fractie

Terugblik op politiek jaar 2016 van de VVD-fractie in Blaricum

Zo net voor de kerstdagen is het een goed gebruik om even stil te staan bij de politieke gebeurtenissen in Blaricum van dit jaar. Dat deed ik voorheen in de ALV, maar dat is niet haalbaar met drie verschillende politieke fracties. Dus nu te lezen in de nieuwsbrief (en op de website van VVD-Blaricum).

In januari is het GNR begonnen met een transitieplan. Daarmee wordt beoogd om de organisatie zodanig vorm te geven en van financiële middelen te voorzien, dat onze natuur, de kernwaarde van ’t Gooi, ook voor de verre toekomst behouden blijft.

Een interim-manager is voortvarend van start gegaan met wat extra bijdragen van de deelnemende gemeenten. Op dit moment wachten de gemeenteraden nog op het gesprek over het beleidsplan, met bijbehorend financieel plaatje. Zodra dat door de raden besproken is kan het GNR-bestuur er een klap op gaan geven. Wij verwachten dat dit komend voorjaar zal gebeuren.

In dezelfde maand was het de zoveelste keer dat er weer eens een “raadsstuk was blijven hangen in de postkamer van BEL-kantoor”: in dit geval hadden wij als raadsleden nog welgeteld één week om te reageren met een zienswijze op de kadernota van de gemeenschappelijke regeling van de Regio Gooi en Vechtstreek. In deze kadernota worden de kaders gesteld waarmee vervolgens de begroting ingevuld gaat worden. Kortom niet zo maar een document. Normaal gesproken staat er zes weken voor het behandelen van zo’n document. Ook een maand later werden de stukken van het OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek) weer veel te laat ontvangen, waardoor de termijn voor een zienswijze zelfs al was verlopen. Nou hebben de deelnemende gemeenten sowieso al niet teveel invloed op de kaders en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, maar als dan ook de stukken niet tijdig aan de raadsleden worden gestuurd, heb je bij wijze van spreken al ingestemd met de gemeentelijke bijdrage aan die regeling, zonder te weten hoe hoog die wordt. Dit zijn zo maar een paar incidenten die iets aangeven over onze bestuurskracht binnen de BEL-gemeenten.

Ook werd begin van het jaar het zoveelste onderzoek gestart in het kader van de ontwikkelingen rond de HOV, Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn, over het routestukje tussen Huizen en Blaricum. Ditmaal naar de “HOV-waardigheid” van het kruispunt Randweg- Stichtseweg. Uitslag: alleen met zeer dure maatregelen HOV-waardig te maken. Het college van Huizen had daaropvolgend nog zelfs de moed om voor te stellen dat er maar een miljoenenverslindende “fly-over” gemaakt moest worden tussen de rijbanen van de Randweg, richting de A27! Daarmee zou de HOV over het Merck kunnen rijden zonder vrije busbaan, maar Blaricum-Bijvanck en Blaricummermeent voorgoed achter een muur verdwijnen (er ligt al een onwenselijke maar noodzakelijke wal). Uiteindelijk heeft de raad van Blaricum in meerderheid (incl VVD) overeenstemming bereikt in september over de variant “HOV-Meerijden over de Meent, met voorwaarde dat er 10 jaar geen vrije busbaan komt”. De provincie buigt zich op dit moment nog over dit voorstel, dus voor ons nu lobbytijd bij onze VVD-Statenleden. Een besluit hierover is namelijk wel zeer gewenst komend jaar.

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er in Blaricum intussen een blauwe zone is ingevoerd. Om aan het eind van de proefperiode (van een jaar) te kunnen meten of die werkt, heeft er een “0-meting” van het aantal open parkeerplaatsen plaatsgevonden in mei van dit jaar. Die 0-meting werd meteen in de la gestopt, maar VVD heeft daar inzage in gevraagd, want meten is weten. Wat bleek daaruit? Op geen enkele dag in betreffende meet-weken was er ook maar één moment van de dag één parkeerplek te kort in het winkelgebied. Er waren altijd wel een paar plekken open, desnoods “helemaal” bij Bellevue, een paar meter lopen van de AH. Het “parkeerprobleem” is vooral een gedragsprobleem én wordt ook veroorzaakt door de ondernemers zelf. Eerder was het onze eigen wethouders niet gelukt om een convenant af te sluiten met de ondernemers, waarin kon worden afgesproken dat zij hun auto’s en die van hun personeel zouden parkeren bij Bellevue of bij de NH-kerk , ipv voor de deur van hun eigen zaak. Wel zo klantvriendelijk ook. Maar nu, notabene op kosten van hun klanten (!), de belastingbetalers in het dorp, lukt het wel om ze het winkelgebied uit te krijgen: door de blauwe zone móeten ze hun auto’s wel verplaatsen. Vooral inwoners die in de blauwe zone wonen zijn nu de dupe. Want ook tijdens de rustige vakantieperiodes, met veel lege parkeerplekken, moeten zij nu hun auto buiten de blauwe zone parkeren. Onbegrijpelijk, onnodig en in feite een onwenselijke situatie.

In maart heeft de VVD-fractie via een (raadsbrede) motie het initiatief genomen om in navolging van Eemnes en Laren ook in Blaricum een dialoog met onze inwoners aan te gaan over hun wensen voor de toekomst van Blaricum. Die gesprekken zijn gehouden in september. Zo kwam de opbrengst daaruit ongeveer gelijktijdig bij de raad binnen, als het rapport van de bestuurskrachtmeting. De top-9-inwonerthema’s worden komend jaar verder besproken. Dan wordt ook bekeken hoe de ideeën eventueel al zijn opgenomen in gemeentelijk beleid, of hoe dat kan worden gerealiseerd.

Voor de bestuurskrachtmeting zijn door een extern bureau documenten onderzocht en interviews gehouden met de colleges en de ambtenaren. Daaruit bleek dat de drie gemeenten elk voor zichzelf best bestuurskracht bezitten, al is dat tegen relatief hoge kosten. De bestuurskracht van de BEL-samenwerking én de regionale bestuurskracht zijn echter onvoldoende. De drie BEL-colleges hebben voorgesteld om voor de zogenaamde PIOFACH-taken van de BEL vooral te gaan samenwerken met Hilversum, tot grote verrassing van de Blaricumse raad, inclusief de VVD. Een Rekenkamerrapport van Hilversum van afgelopen zomer geeft geen rooskleurig beeld van de ambtelijke effectiviteit en cultuur. Dat lijkt ons dus geen goed vooruitzicht voor verbetering van de BEL-bestuurskracht. Alleen Blaricum heeft vervolgens een amendement op het BEL-voorstel ingediend, waardoor nu toch wordt onderzocht met welke gemeente deze bedrijfsvoeringstaken het beste kunnen worden gedeeld. De provincie (GS) komt naar verwachting in februari a.s. met haar reactie op de verschillende zienswijzen uit de Regio G en V.

Na een gerechterlijke uitspraak in het BEL-“Incassodossier” in maart, heeft de VVD via een motie geprobeerd om de geheimhouding (sinds 2014) op dit dossier op te heffen. Helaas, er blijken toch nog andere gerechterlijke procedures te lopen, dus er ligt nog steeds geheimhouding op deze gevoelige kwestie. In vervolg daarop lag een paar weken geleden ook de privacy van de BEL-inwoners op straat, na diefstal van een laptop van een WOZ-adviseur. De BEL doet er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen. Je vraagt je wel af waarom een adviseur die woningwaarden vastlegt, niet genoeg heeft aan enkel een adres van de betreffende woningen, zonder namen en andere informatie van de eigenaar.

20160419 foto IMG_2041 knip-pup

In april werd, meer dan een jaar na de aangenomen VVD-motie, de eerste POP-UP- Politiepost (PUP) geopend door burgemeester Joan de Zwart met ondergetekende, buiten voor de muziektent in het Oude Dorp. Blaricum heeft geen eigen politiepost, en de post van Laren is ook nog maar sporadisch open. Om onze twee wijkagenten toch vaker zichtbaar en aanspreekbaar tussen de inwoners te zien, is de PUP beurtelings in het Oude Dorp en in de Bijvanck geopend, meestal bij een supermarkt.

Tijdens deze collegeperiode zult u er getuige van zijn dat te pas en te onpas, op ieder stukje grond dat vrijkomt in Blaricum, zelfs al is het niet van de gemeente, een aantal sociale huurwoningen gebouwd worden. Zo ook op, let wel, het in privaat eigendom stukje “Calisterrein” aan de Schapendrift. VVD heeft er voor gestreden, en zelfs geflyerd in de buurt, om de conclusie van de stedebouwkundige visie feitelijk te interpreteren zoals de adviseur gesteld heeft. Namelijk dat op dat terrein, tussen villa’s aan ene zijde en boerderijen en grasland aan andere zijde, geen verdichting met (te)veel woningen past. Het college zat er sturend in met als motivatie dat er “te weinig sociale huurwoningen” in het oude dorp staan. Let wel, er staan daar minstens zes woningen leeg, al meer dan een jaar. En we hebben geprobeerd uitruil te plegen met woningprojecten in het oude dorp die komend jaar gestart worden, en zich qua locatie veel meer lenen voor drukte en verdichting. Het heeft niet mogen baten helaas. VVD is vóór voldoende sociale woningen, verdeeld over de gemeente, maar niet ten koste van onze karakteristieke groene plekken in het dorp.

Bij de jaarstukken 2015/ begroting 2017 van de Veiligheidsregio heeft de VVD wederom raadsbrede steun gekregen bij ons amendement om het specifieke deel van Ondernemersrisico van het te plannen nieuwe Oefencentrum op Crailo onder te brengen in de begroting van de nieuwe entiteit Crailo (BV). In het oorsponkelijke voorstel zou het financiele risico van de nieuwe BV namelijk door de gemeenten gedragen gaan worden! Dit nieuwe Oefencentrum bleek later dit jaar uiteindelijk niet eens te gaan worden opgericht, omdat de voorwaardelijke deelname van de Veiligheidsregio Utrecht hierin, niet doorgaat.

Helaas heeft onze motie bij de Kadernota 2017 om een sportfonds op te richten (in navolging van het succes daarvan in Hilversum) het net niet gehaald. En dat kwam later dit jaar als een boemerang terug naar de raad, toen bleek dat het gemeentelijk kunstgrasveld van BVV vervroegd moest worden afgeschreven omdat het niet veilig meer bleek te zijn. In plaats van meteen een raadsvoorstel voor noodzakelijke vervanging van dat veld te maken, heeft een vermogend lid van de club meteen maar twee kunstgrasvelden besteld, 1 op 1 opgedragen (zonder meervoudige aanbesteding) aan een kunstgrasveldleverancier. Wel werd vooraf aan de raad gevraagd om vast accoord te geven, zodat dit lid via de club toch een soort garantie had voor zijn voorinvestering. Het besluit om daadwerkelijk tonnen daarvoor te betalen is in september in meerderheid genomen door de raad (VVD en DAB tegen). Op basis van een simpele memo was de garantie toch al afgegeven via een motie voor de zomervakantie. De stukken bij het besluit van september zijn nog steeds geheim, al wordt er al vier maanden gevoetbald op deze twee kunstgrasvelden. Onze motie in de raad van gisteravond (20 december) om de geheimhouding van die stukken op te heffen, en ook inzage te krijgen in de kwaliteitseisen van de gemeentelijke velden is per ordevoorstel doorgeschoven naar de januari-raad. Blijkbaar valt het niet mee om eea transparant te maken, ook al gaat het hier om besteding van € 540.000 gemeenschapsgeld uit de algemene reserve! En dan hebben we het nog niet over alle rubberkorrels die er in de haast afgelopen zomer over zijn uitgestrooid. Toeval in de tijd had Blaricum hiervoor kunnen behoeden, indien de gemeente haar normale aanbestedingsprocedure zou hebben gevolgd. De accountant heeft bij de jaarstukken van Blaricum over 2015 al gesteld dat een groot aantal bevindingen zijn gekomen uit rechtmatigheidsonderzoek op naleving van de wetgeving. Veel bevindingen mbt naleving van de interne aanbestedingsregels! Een kwalijke zaak, dat besteding van belastinggeld niet volgens de aanbestedingsregels gebeurt. VVD is benieuwd hoe onze nieuwe accountant komend jaar aankijkt tegen “een nieuwe aanbestedingsvorm, met participatie” die is gekozen voor de twee nieuwe voetbalvelden. Zeker nu de accountant bij het jaarverslag van 2015 expliciet heeft geadviseerd aan Baricum om de interne inkoop- en aanbestedingsregels nog verder aan te scherpen: dan moet er eerst nog wel gebruik gemaakt worden van ons eigen inkoopbeleid!

De nieuwe ronde van Bestemmingsplanherzieningen in Blaricum komt er weer aan. Voor één daarvan, Bestemmingsplan Dorp is de Centrumvisie vastgesteld. Deze dient als basis voor de herziening van dit bestemmingsplan. Uitdaging voor het gemeentebestuur wordt hoe hierin alvast effectief rekeninge gehouden kan worden met de nieuwe Omgevingswet. Net zoals bij de inplementatie van het “Sociaal Domein”, zal ook deze Omgevingswet een majeure operatie worden. Iets waar de VVD landelijk gelukkig al veel aandacht aan geeft middels informatiebijeenkomsten en cursussen voor bijvoorbeeld VVD-raadsleden.

20161123_slibtransport_img_1219

Tenslotte een mooi succes: het slibtransport door de kernen van Blaricum en Laren is teneinde gekomen deze week! Vooral door de inzet van onze oud-wethouder Peter Smit, die destijds samenwerking zocht met Laren en Eemnes, is er afgelopen maand een slib-overslagpunt voor deze grote wagens geopend bij het benzinestation langs de A27. Het is een wonder dat er nooit een ongeluk gebeurd is in onze dorpen door dit veelvuldige en zware transport langs fietsroutes van scholieren. Dat is vooral te danken aan de voorzichtige en verantwoordelijke rijstijl die de chauffeurs van deze wagens altijd hebben gehad!

Onze fractie heeft zich serieus en met plezier ingezet om een liberaal geluid te laten horen in Blaricum ten behoeve van het algemeen belang. Wij hopen daarmee onze lokale VVD-kiezers in Blaricum waardig te hebben vertegenwoordigd afgelopen jaar.

Ook in 2017 gaan wij er weer hard tegenaan, niet in het minst om weer een goed verkiezingsprogramma voor onze gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 neer te zetten. Daarvoor gaan wij ook graag met u in gesprek komend jaar. U hoort van ons!

Gezellige feestdagen gewenst,

Vlnr Christien Dobber, Rosmarijn Boender, Dennis van Dalen Fotobron: P. van Rietschoten

Vlnr Christien Dobber, Rosmarijn Boender, Dennis van Dalen
Fotobron: P. van Rietschoten

Mede namens fractiegenoten Dennis van Dalen en Christien Dobber,

Rosmarijn Boender,

Fractievoorzitter VVD-Blaricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *