Toekomst van bestuurlijk Blaricum weer ter discussie: eerste reactie VVD-Blaricum aan regionale kranten

Naar aanleiding van de bestuurskrachtmeting die afgelopen jaar plaatsvond in de gemeenten van Regio Gooi en Vechtstreek (muv Gooise Meren ivm recente fusie), hebben de gemeenten een zienswijze ingediend in het najaar. Hierop hebben gedeputeerde staten van de provincie vorige week hun reactie gestuurd per brief (zie bijlage).

Vooruitlopend op de openbare raadsdebatten hierover en de dialogen met inwoners hebben de verschillende regionale media intussen een eerste reactie gevraagd aan de verschillende fractievoorzitters.

Voor een ieder die de regionale kranten niet leest, volgt hieronder onze reactie op vragen van Gooi en Eemlander (dd 8 feb jl) en het BEL nieuws (dd 12 feb):

Vraag van Gooi en Eemlander:

“Beste fractievoorzitters Blaricum,

Hierbij nodig ik u van harte uit om te reageren op het GS besluit herindeling G/V tot max 3 gemeenten.
Ter inspiratie hieronder de tekst van het interview met de gedeputeerde (de iets langere webversie tov krant)
Haarlem – Samenwerking tussen Gooise gemeenten gaat in de ogen van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland niet ver genoeg. ,,Als je het hebt over de stuurhut Gooi en Vechtstreek staan er nog steeds zeven kapiteins die allemaal net een andere kant op willen. Samenwerking is niet een werkelijke versterking van je bestuurskracht en de dienstverlening aan je burger’’, zegt gedeputeerde Jack van der Hoek die bestuur in zijn takenpakket heeft.
,,Iedereen heeft een andere mening hoe het verder moet. Weesp en Wijdemeren onderkennen dat ze onvoldoende presteren. Weesp zoekt een geschikte partner, Wijdemeren wil dat niet oplossen ten koste van zelfstandigheid. Het algemene beeld wat uit de ronde langs de gemeenten kwam, is dat de provincie is gevraagd om de regie te pakken. Dat gaan we doen. Alle gemeenten vallen onder de arhi-procedure (herindelingswet) die we nu starten met een fase van open overleg van zes maanden. Aan het eind gaan we kijken wat het resultaat is. In ieder geval valt er een besluit over Wijdemeren en Weesp, en we komen tot drie gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Het mogen er ook minder zijn. Met die boodschap gaan we alle raden en colleges langs. Hoe zien zij over zes maanden de oplossing voor zich.’’

Welke drie combinaties van gemeenten wordt aan gedacht?
,,Hilversum-Wijdemeren, Huizen-Laren-Blaricum en Gooise Meren-Weesp (of Weesp-Amsterdam). Of andere combinaties als gemeenten, de gemeenteraad, maatschappelijke organisaties en vanuit de regio daarvoor het draagvlak vanuit de bevolking kunnen onderbouwen.’’

Waarom is niet meteen voor Gooistad, één gemeente met 250.000 inwoners gekozen? Drie gemeenten kunnen het ook makkelijk met elkaar oneens zijn.
,,Gooistad is een vergezicht, een mooi eindplaatje. Maar het draagvlak daarvoor ontbreekt. Vandaar de inzet voor maximaal drie gemeenten. Maar als gemeenten dat een halfbakken oplossing vinden en toch energie willen steken in één gemeente, dan horen we dat de komende zes maanden.’’

Draagvlak toetst de Tweede Kamer bij herindeling. Hoe kom je daar als provincie uit als gemeenten zelfstandig willen blijven?

,,Laten we de reacties eerst afwachten. Als het eindplaatje is dat niemand wil, dan zullen we ons daar als GS over moeten buigen. De onderzoeken tonen aan dat er iets moet gebeuren in Weesp en Wijdemeren. De BEL-samenwerking is heel kwestbaar en ontwikkelt zich niet verder. Concrete resultaten laten op zich wachten. Op de totale regionale schaal zie je dat het met grote onderwerpen als wonen, economie, Crailo, Loosdrechtse Plassen en HOV heel lang duurt voordat het tot besluitvorming komt. Dat zijn ook zaken waar de Tweede Kamer naar kijkt. Wat laat je dan zwaarder wegen? De discussie daarover volgt eerst in GS en PS.’’

Zelfstandigheid van kleine gemeenten is geen optie meer?
,,Nee. Opschaling is het uitgangspunt. We halen over zes maanden het net op en kijken wat daaruit komt. Hoe gaan gemeenten die er onderling niet uitkomen, om met deze krachtigere ingreep van de provincie? Over het tijdpad naar het einddoel valt te praten.’’

Er wordt niet gewacht op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dat zou een mooi moment zijn om de bevolking te peilen hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijkt?
,,Dat snap ik, maar er zit een gekozen gemeenteraad. De volksvertegenwoordiging kan er over zes maanden iets van zeggen.’’

Wat gebeurt er met Eemnes als het tot een combinatie Huizen-Laren-Blaricum komt, en de BEL Combinatie op de helling moet?
,,Er is een open uitnodiging aan Eemnes om mee te praten over de toekomst. Als Eemnes uit de BEL-constructie valt doordat andere partijen een andere keuze maken, dan moeten we op dat moment daar naar kijken.’’

Pakt de provincie de rekening dan op?
,,We zullen de komende maanden naar de financiële consequenties kijken. Dat weet ik nu nog niet. Hangt ook van Eemnes af.’’

Voor welk probleem is dit de oplossing?
,,Bestuurskracht op lokaal niveau voor Weesp en Wijdemeren, en regionaal bestuurskracht (snellere besluitvorming, daadkracht) op thema’s als economie, wonen, natuur, landschap. Ook in verband met de strategische ligging van de regio ten opzichte van Amsterdam en Utrecht. Er wordt wel samenwerkt maar bij de uitvoering door de diverse gemeenten, dan is het weer iedere gemeente voor zich. En de kwetsbaarheid van een gemeente met een klein aantal ambtenaren. Zelfstandigheid willen we zeker respecteren als je kan waarmaken als gemeente waar je voor moet staan voor je burger, lokaal en regionaal. We verzinnen dit niet op een achternamiddag. Er zijn grotere belangen.’’

Wat het een moeilijk besluit?

,,Ja en nee. Niet als je kijkt naar drie rapporten die aantonen dat het veel beter kan voor je inwoners en regionaal. Wel begrijp ik het gevoel en de emoties die horen bij het opheffen van je eigen gemeente. Maar tegelijkertijd, ook de ervaring van andere fusiegemeenten, de kern, wijk, straat wordt echt niet anders als er aan de gemeentegrens onder je eigen plaats een andere gemeentenaam van het grotere geheel staat.”

Reactie VVD-Blaricum aan Gooi en Eemlander:

Beste Edward,
N.a.v. het GS besluit tot herindeling van G&V-gemeenten tot max 3 gemeenten heeft VVD-Blaricum als eerste reactie:
“VVD Blaricum is tevreden dat GS deze week in haar brief duidelijk aangeeft hoe zij denkt over de verschillende zienswijzen die zijn ingediend, waaronder die van de BEL-gemeenten. Aangezien GS de voorkeur van de BEL-gemeenten om zelfstandig te blijven niet deelt, betekent dit dat er een nieuwe realiteit is ontstaan.
VVD-Blaricum is van mening dat het belangrijk is om als gemeente zoveel mogelijk invloed op ons eigen herindelingsproces te houden. Dus zal onze fractie voorstander zijn om Blaricum aan tafel te laten gaan met de provincie. Met hakken in het zand bereiken we dat de provincie onszelf kan “uithuwelijken” aan wellicht ongewenste bestuurlijke partner: besluitvorming over de toekomst van je eigen gemeente wil je toch niet zomaar aan hogere machten overdragen?
Aangezien zowel regionale bestuurskracht van Gooi en Vechtstreek als die van de BEL-organisatie als zwak zijn gerapporteerd, kan de eigen bestuurskracht van Blaricum dus wellicht beter benut worden in groter bestuurlijk verband, dan in de bestaande samenwerkingsverbanden.
Wat dat inhoudelijk kan gaan betekenen zal de komende maanden uiteraard onderwerp van overleg zijn binnen de VVD-fracties met achterban van betrokken gemeenten.
Daarin zal voor onze fractie van groot belang, zijn dat de karakterkenmerken van Blaricum voor de toekomst geborgd blijven.”

Hartelijke groet,
Rosmarijn

Vragen van BEL-nieuws met antwoorden van VVD-Blaricum:

1. Wat is jullie eerste reactie op het besluit om de arhi-procedure op te starten en te streven naar maximaal 3 gemeenten?
VVD Blaricum verwacht niet anders, dan dat GS, na de verschillende rapporten afgelopen jaren over bestuurskracht van- en in de regio, helderheid verschaft aan de betreffende gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Gezien de onvoldoende regionale bestuurskracht is het nog maar de vraag of deze gemeenten er dan ook onderling gaan uitkomen in komende maanden, hoe de inhoudelijke invulling van dit besluit uiteindelijk wordt, en hoe GS daar vervolgens op doorzet.

2. Wat is jullie standpunt over de herindeling en de toekomst van Blaricum?
VVD-Blaricum streeft voor onze kleinste regionale gemeente naar een zo sterk mogelijk openbaar bestuur; een bestuur dus met zo veel mogelijk invloed in de regio en daarbuiten, waarmee de dienstverlening en voorzieningen voor onze inwoners op het best haalbare niveau niveau blijven, tegen lagere kosten dan nu. Hierbij worden de inwoners-belastingen dus zo efficiënt mogelijk besteed, met zo weinig mogelijk naar binnen gericht, duur, bestuurlijk gedoe. Indien daarvoor een herindeling noodzakelijk blijkt, om te zorgen voor regionale bestuurlijke balans, zal VVD die steunen; voorwaarden voor VVD daarbij zijn enerzijds een helder kernenbeleid dat “de bruidsschat” (karakteristieke kenmerken) van Blaricum borgt voor de toekomst. Anderzijds mag de dienstverlening naar alle inwoners in de regio-gemeenten niet lijden onder het herindelingsproces zelf. Dat dient juist te zorgen voor betere invulling van regionaal belang, zodat alle nu nog afzonderlijke gemeenten gaan meeprofiteren van bijvoorbeeld betere bereikbaarheid en meer werkgelegenheid.

3. De provincie wil nu 6 maanden de tijd nemen voor een open gesprek. Wat vinden jullie hiervan?
VVD -Blaricum pleit ervoor dat de deelnemende gemeenten in dit open gesprek daadwerkelijk uitspreken dat ze een gezamenlijk regionaal belang voor onze inwoners zien aan de horizon, waar elke huidige gemeente in gezamenlijkheid sterker uit zal komen. Daar moeten we met elkaar binnen een paar maanden invulling aan kúnnen en wíllen geven. De verschillende bestuurskracht-rapporten met daarbij nog een MIRT-rapport (bereikbaarheid en economie van regio moeten versterkt worden) tonen aan dat we dit proces niet te lang moeten laten duren. Dus van ons mag dit proces sneller en efficiënter gebeuren; echter wel zorgvuldig, dus ook met inbreng van inwoners voor het bepalen van onze “bruidsschat” voor het kernenbeleid binnen (een) grotere gemeente(n) in de toekomst.

4. Als jullie partij nu een boodschap aan de provincie zou moeten geven, wat zou die dan zijn.
Dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. Een herindelingsproces mag het openbaar bestuur niet verlammen ten koste van de dienstverlening aan de inwoners. Langjarig, naar binnen gericht, praten over mogelijke herindelingen staat in de weg aan effectief bestuur, zeker op regionaal niveau omdat er geen echte keuzes worden gemaakt. De democratische invloed van de volksvertegenwoordigers in de raden is steeds meer onder druk komen te staan, door de vele gemeenschappelijke regelingen. Ook de ambtenaren binnen de regio hebben recht op zekerheid over de bestuurlijke toekomst.

5. Wat is jullie gedroomde uitkomst van dit proces?
VVD-Blaricum ziet zowel het belang voor inwoners van Blaricum zelf, als het belang van de bestuurlijke regio G&V in een nieuwe constellatie beter behartigd worden.
Enerzijds zullen de dorpen en steden als gemeenschappen hun eigen unieke identiteit behouden. Die identiteit wordt (en blijft) immers door de inwoners van een dorp of stad zelf ingevuld worden:
Sportverenigingen met tennis, voetbal, gymnastiek- vrijwilligersorganisaties voor activiteiten van Historische Kring, atelierroute en kunstcafé’s-Oranjevereniging met vrijwilligers voor Koningsdag, Kermis en Sinterklaasintocht, etc etc in Blaricum: alles wordt door de inwoners zelf georganiseerd namelijk, niet door de gemeente! Aan die gemeenschapszin verandert helemaal niets. Bovendien worden de karakteristieke kenmerken van ons dorp als “bruidsschat” wat ons betreft meegegeven en bewaakt in een “kernenbeleid” voor de toekomst.
Blaricum blijft altijd bestaan!
Anderzijds zal een nieuwe bestuurlijke constellatie binnen de opdracht van GS ook beter in staat zijn te voldoen aan de regionale opgaven, die ook álle individuele gemeenten en hun inwoners raken. Daarmee wordt de G&V een serieuze gesprekspartner van de ons omringende grote gemeenten, provincie en Den Haag, zodat de inwonersbelangen beter kunnen worden behartigd.

6. Wat zouden jullie nog verder over dit onderwerp kwijt willen.
VVD-Blaricum roept allen die bij dit proces in de regio betrokken zijn op, om hun emotie over hun eigen bestaansbelang opzij te zetten en in algemeen inwonersbelang bereid te zijn op inhoud te gaan discussiëren over onze bestuurlijke toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *