Vervolg velden BVV’31: beeldvorming en zorgvuldigheid in bestuur

Zoals u heeft kunnen lezen in ons voorgaande bericht over gemeentelijke besluitvorming richting vervroegd  “bijdragen aan” nieuwe velden en kleedruimten voor BVV’31, heeft VVD helaas nog veel vraagtekens bij de manier waarop de gemeente (College en daarna coalitiepartijen) omgaat met haar eigen besluitvorming over het besteden van veel gemeenschapsgeld, € 600,000,-. Vraagtekens bij de manier waarop er  wordt aanbesteed met dat geld (enkelvoudig, zonder selectie van aannemers) van en voor onze inwoners. Dat de verantwoordelijke wethouder (die zou moeten werken in het algemeen belang voor alle Blaricummers) vervolgens in haar eigen partijblaadje van De Blaricumse Partij persoonlijk meldt dat “VVD (en D66 en DAB) geen geld aan BVV’31 beschikbaar wilden stellen” is geen brevet van zorgvuldig bestuur. De wethouder zelf zet hiermee moedwillig een onterecht en verkeerd beeld neer. Een onterecht beeld van partijen, die, naar mijn mening, terecht nog veel vragen hebben, na  enkel een korte college-memo over dit onderwerp te hebben mogen ontvangen. De VVD is zeer benieuwd naar de vervolgstappen in dit besluitvormingsproces: zolang er nog geen (“juridisch dichtgetimmerd”) raadsvoorstel ligt ter besluitvorming, is er namelijk nog geen €600.000,- beschikbaar gesteld door de gemeente, maar “ligt alle risico bij de voetbalclub zelf” zoals deze zelfde wethouder persoonlijk gezegd heeft tijdens de raadsvergadering van 31 mei jl.

Hoe eerlijk vindt u dat? Een wethouder die doet alsof ze Sinterklaas kan spelen met gemeenschapsgeld; die doet (en zegt! zie bericht in de bijgevoegde Korenbloem) alsof er al geld is toegezegd. Zolang er nog geen officieel raadsvoorstel is besproken aan de raadstafel legt ze echter wel eerst nog alle financiële risico’s bij de leden van de club! Risico voor de kosten die nu al gemaakt worden door een goedwillend lid van de voetbalclub. Een betrokken en goedwillend lid, dat vond dat hij begin juni moest starten met aanleg van kunstgrasveld. En dus zsm opdracht voor aanleg van twee velden wilde geven aan die ene leverancier. Een opdracht die voor deze leverancier een pilot (=visitekaartje) betreft “van het nieuwste van het nieuwste”. Dus nog geen garanties bekend van reeds eerder geleverde velden in deze soort. BVV’31 heeft blijkbaar wel garantie gegeven aan de gemeente (in de “packagedeal”) dat ze niet binnen 15 jaar terug komt voor financiële ondersteuning voor nieuwe velden of vernieuwde velden bij de gemeente. BVV’31 neemt hiermee voor zover ons bekend nu, dus een dubbel risico, dat zij morgenavond hopelijk zullen presenteren in hun algemene ledenvergadering: enerzijds risico van de voorfinanciering vooruitlopend op een gedegen onderbouwd raadsbesluit obv “juridisch dichtgetimmerd” raadsvoorstel (op z’n vroegst op raadsagenda van 20 september a.s.). Anderzijds het risico vanuit het akkoord en aan gemeente afgegeven garantie om niet binnen 15 jaar weer bij de gemeente aan te kloppen, terwijl er nog geen garanties zijn over deze nieuwe velden (NB leverancier huidige kunstgrasveld is failliet gegaan) .

Leest u nog eens het verslag van de pers in de Gooi en Eemlander erop na, bijgevoegd bij ons eerdere bericht.
VVD staat voor behoorlijk en zorgvuldig bestuur en heeft veel vragen gesteld bij de haastige manier van voorlopige besluitvorming over dit enorme bedrag aan een enkele sportvereniging. een sportvereniging waarvan het bestuur ook zelf een eigen verantwoordelijkheid heeft voor goed onderhoud van de velden.

Zodra onze vragen beantwoord zijn door het college, zullen wij op basis daarvan ons standpunt gaan bepalen. VVD vindt uiteraard dat de gemeente als eigenaar van de voetbalvelden haar eigenaarsrol moet invullen. Maar vóórdat wij alle antwoorden hebben om daarmee een zorgvuldige afweging te kunnen maken of en hoe deze besteding gedaan moet worden, vinden wij dit onverantwoord om zomaar zoveel publieke middelen jaren eerder dan gepland (dus nog niet begroot voor 2016-2017) te gaan besteden. Iedere Euro kan maar één keer worden uitgegeven tenslotte. Hopelijk hebben de coalitiepartijen inderdaad meer informatie dan wij, zodat ze op veilige basis Sinterklaas kunnen spelen met gemeenschapsgeld, nu, en het ons nog niet gunnen om ook goede sier te maken bij alle leden van de voetbalclub? Dat is dan een politiek spel over de leden van BVV’31 heen.  Indien de €600.000,- een bijdrage van de gemeente is, zal dit eenmalig (incidenteel) in de boekhouding worden afgeschreven en heeft Blaricum op die manier ongeveer 17% OZB erdoorheen gejaagd, vooralsnog op wankele gronden. Indien de gemeente als veld-eigenaar de velden wel zelf kan aanbesteden volgens de eigen inkoopregels van de drie BEL-gemeenten, wordt dit bedrag als investering afgeschreven volgens de geldende afschrijvingstermijn, met jaarlijkse kapitaallasten daarvoor opgenomen in de begroting. VVD wacht af welke subsidievorm het gaat worden.

Rosmarijn Boender, Fractievoorzitter VVD-Blaricum

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *