Zienswijze bestuurskrachtmeting Gooi en Vechtstreek (raadsvergadering 1 november 2016)

Inbreng VVD-Blaricum (Rosmarijn Boender)

Allereerst is de VVD zeer content met de uitslag dat onze gemeenten, en samen met ons de buurgemeenten Laren en Huizen, op zichzelf staand bestuurskrachtig genoeg lijken te zijn. Wat niet helemaal duidelijk wordt uit het eindrapport is of wij als gemeente onszelf voldoende ambitie hebben opgelegd. Want ambitie en het kunnen uitvoeren van die ambitie zorgen dat je als gemeente bestuurskrachtig aangemerkt wordt. Teveel ambitie met te weinig uitvoeringsmogelijkheden kan worden afgestraft met conclusie dat je niet bij machte bent om je eigen ambities waar te maken; een valkuil die wellicht Wijdemeren een brevet van onvermogen heeft opgeleverd. Te weinig ambitie wordt niet direct zichtbaar in de rapportage.

VVD begrijpt enerzijds dat de raadsleden niet zijn bevraagd in het onderzoek naar bestuurskracht, om politieke antwoorden te voorkomen. De vraag is echter of interviews met collegeleden en ondersteunende ambtenaren wel een onafhankelijk beeld opleveren. door raadsleden zou de ambitievraag wellicht iets concreter kunnen zijn beantwoord.

In ieder geval wordt weer duidelijk geconcludeerd dat de ondersteunende BEL-organisatie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Daarom worden wij binnen de BEL-samenwerking en andere gemeenschappelijke regelingen als nietbestuurskrachtig aangemerkt.

Deze ambtelijke BEL-fusie bijna 10 jaar geleden moest voorkomen dat Blaricum, Eemnes en Laren hadden moeten fuseren. Schrikbeeld voor lokale partijen.

Het resultaat is nu helaas dat we in 10 jaar tijd in gezamenlijkheid nog niet veel hebben bereikt , wij nog steeds aparte verordeningen en wat al niet meer hebben.

Dat zorgt voor dubbel werk voor ambtenaren. De BEL-samenwerking heeft dus ook nog niet de daadwerkelijke efficiencyslag kunnen maken die de ambtelijke samenvoeging intussen al lang had kunnen opleveren. Bestuurskracht binnen BEL en regionaal is dan ook als te zwak beoordeeld.

Democratische legitimiteit voor de gemeeenten neemt met meer regelingen eerder af dan toe. Intussen betalen we wel steeds meer en extra om de BEL op minimaal gewenst niveau te krijgen en te houden; en ook betalen we steeds toch weer meer aan andere regionale gemeenschappelijke regelingen.

Daarbij komen dan ook nog de relatief hoge bestuurskosten voor Laren en Blaricum zelf.

maw: onze bestuurlijke zelfstandigheid heeft op dit moment een hoge prijs, met minder invloed van direct gekozen volksvertegenwoordigers op inter-lokale vraagstukken dan onze inwoners vaak denken. Een zekere schijnzelfstandigheid dus.

Voor de meeste inwoners maakt het helemaal niet veel uit WAAR hun gemeentebestuur zit.

Nee, voor inwoners is het belangrijk dat ze via door hun zelf gekozen vertegenwoordigers in de raad invloed hebben op de kwaliteit van hun voorzieningen en serviceverlening, zowel lokaal als in onze directe regionale omgeving,

en t liefst ontvangen ze die ook nog voor een prijs die in verhouding staat met wat ze ervoor krijgen.

Dat werd ook duidelijk in de rapportage van de dialoog B-100 die we intussen hebben kunnen lezen.

De conclusie in de zienswijze, dat de kosten minder belangrijk zijn dan een zelfstandig bestuur dichtbij, komt daar voor Blaricum niet mee overeen is onze indruk.

Bovendien geven de collegeleden zelf veelvuldig aan dat men last heeft van bestuurlijke drukte.

VVD is van mening dat onze inwoners en ondernemers een goed, daadkrachtig gemeentebestuur verdienen, dat zorgt voor oa veilige en schone omgeving, en betaalbare en bereikbare voorzieningen in eigen gemeente en de omgeving, met invloed van direct gekozen volksvertgenwoordigers. Dat is ook het doel van openbaar bestuur in het algemeen.

Zelfstandigheid van bestuur kan dus geen doel op zich zijn, maar is wat VVD betreft een middel om het doel te bereiken. Zolang een zelfstandig bestuur ruim kan bijdragen aan het bereiken van de minimale doelstellingen voldoet het. Maar als blijkt dat er relatief veel betaald wordt voor een bestuur met weinig regionale invloed via de gekozen vertegenwoordigers, kun je je afvragen of de inwoners daar het beste mee af zijn. ??

VVD noemt dat schijnzelfstandigheid.

De emotionele argumenten die vaak genoemd worden zoals behoud van dorps karakter, eigenheid, cultuur etc, hangen niet af van zelfstandigheid van bestuur maar van volksvertgenwoordigers die daarvoor gaan staan, namens hun dorp of wijk, of dat nu in zelfstandigheid is of in bijvoorbeeld een fusiegemeente.

De inwoners krijgen het bestuur dat ze zelf kiezen en ook in zelfstandigheid kunnen nu nog groene dorpskavels verdicht worden met meer bebouwing. Dat gebeurt helaas ook in het huidige zelfstandige Blaricum.

Het streven van de drie colleges om als BEL-gemeenten één gezamenlijke zienswijze in te dienen is zeer lovenswaardig en toont de wil om er samen uit te komen. Echter de bereikte consensus met Laren en Eemnes heeft wel gezorgd voor grote verrassing in Blaricum, bij nagenoeg alle fracties, in ieder geval ook bij VVD.

VVD heeft haar best gedaan en initiatief genomen tot de raadsbrede motie om een dialoog met de inwoners en ondernemers te kunnen organiseren en vindt dan ook dat uitkomsten ervan serieus in overweging meegenomen moeten worden. Als we dan zien dat Blaricummers mbt hun voorzieningen na de eigen gemeente vooral naar Huizen rijden en ook nog naar Laren , dan kan het voor de drie colleges niet verrassend zijn dat vertegenwoordigers van die inwoners er moeite mee hebben om de keuze voor Hilversum uit te leggen.

Het kan zo zijn dat Huizen arrogant overkomt naar onze BEL-colleges; maar laten we eerlijk zijn, Huizen heeft het ook gewoon goed voor elkaar. Hilversum lijkt gevoelsmatig fijner om onze bedrijfsmatige taken mee te gaan delen, althans zo wordt de keuze in de voorliggende zienswijze toch wel onderbouwd in Blaricum. Helaas was de beoogde superwethouder van Hilversum, die ook onze belangen wellicht regionaal moet gaan vertegenwoordigen toch iets te snel naar de pers gegaan: Om aan te geven dat deze keuze van de BEL voor Hilversum onomkeerbaar is. Als je dan bedenkt dat Hilversum voor ogen heeft om één grote gemeente te hebben in de regio, dan is deze  toch ook wel kille houding lastig uit te leggen, als je als drie gemeenten zelfstandigheid hoog in t vaandel hebt staan.

Bovendien blijkt in het Hilversumse rekenkameronderzoek “Slank en Hoogwaardig” (zomer 2016) dat Hilversum zn zaakjes nog helemaal niet op orde heeft. Dus voor een kwetsbare BEL-organisatie lijkt dat niet direct de aangewezen partner zou je zeggen.

Wat VVD betreft is de rechtstreekse afslag naar Hilversum voor de bedrijfsmatige taken dus nog wat kort door de bocht. Daar moet wat ons betreft een duidelijke keuze te maken zijn tussen Hilversum, Huizen en Gooise Meren.

In de zienswijze wordt zeer veel nadruk gelegd op een oplossing voor het verbeteren van de regionale bestuurskracht, dat eigenlijk een taak is van de provincie zelf.

Via mandatering zouden bevoegdheden van de raden worden overgedragen aan superwethouders en een extra bestuurlijke laag erbij, de Regioraad (die niet direct gekozen wordt door inwoners trouwens). VVD vindt dat dit voorstel niet direct voor de hand ligt als je de genoemde aspecten als bestuurlijke drukte, democratische legitimiteit en invloed van inwoners wil beantwoorden. De raden krijgen de regionale vraagstukken uiteindelijk dan weer gewoon terug op hun bordje, waarbij die afzonderlijke raden de daadkracht van een regioraad kunnen blijven ondermijnen, ieder voor zich, als dat zo uitkomt per onderwerp.

Met andere woorden, er lijkt weinig te veranderen ten opzichte van huidige situatie in de regio, terwijl er wel nog een bestuurlijke laag bij gezet wordt, de Regioraad, met een paar super-wethouders. Onze democratische legitimiteit lijkt daarmee juist nog kleiner te worden!

De vraag om welke mandaten het zal gaan, wat de verstrekkendheid ervan zal zijn, moet nog beantwoord worden, bleek na onze vragen hierover. Dus waar zeggen we ja tegen met deze voorgestelde zienswijze?

Het geamendeerde voorstel van de coalitiefracties, waar VVD zich grotendeels in kan vinden, gaat wat ons betreft uit van verkeerd doel, namelijk behoud van zelfstandigheid per dorp in de BEL. Voor VVD is echter belangrijk dat zelfstandigheid op zich nooit een doel kan zijn , maar slechts een middel om het hoogste doel te beriken.

Anders leidt dit steeds meer tot grotere schijn-zelfstandigheid. waarbij ook nog eens onze karakteristieke waarden verloren gaan als we niet genoeg middelen meer over hebben naast de steeds hogere bestuurskosten.

Ik zeg het nog maar een keer: Onze ambitie moet zijn: meer doen voor minder geld van de inwoners. Die inwoners verwachten zelf juist meer bestuurskracht bij enige opschaling.

Bovenlokale kwesties moeten bovenlokale doorzettingsmacht krijgen. Dat lijkt met onze zienswijze nog niet het geval te worden. Daarom legt de VVD graag het verzoek bij de provincie neer, om hierin zelf het voortouw te nemen en de beste regionale oplossing te zoeken die past bij de wensen van de deelnemende gemeenten.

Daarom heeft VVD toch een eigen een voorstel om de zienswijze mee aan te passen.

Amendement en Motie voor invulling van toekomstbestendig gemeentebestuur, dat is waar wij als raden verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Voor onze inwoners en ondernemers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *