Financieel beleid

Huishoudboekje op orde!

Gemeentebestuur:
  • Solide financieel beleid vasthouden: niet méér geld uitgeven dan er binnenkomt;
  • Geen lastenverhoging: bezuinigingen niet afwentelen op burger en ondernemer, maar in eigen gemeentelijke organisatie oplossen met bijvoorbeeld procesoptimalisatie;
  • Heldere keuzes maken: wat doen we als gemeente wel, wat niet meer. De gemeente is een compacte, fitte en snelle organisatie: vraaggericht, met oog voor integraliteit en mogelijk “ontknellend”;
  • Ruimte voor eigen initiatieven van ondernemer en burger;
  • De gemeente dient professioneel om te gaan met (omgevings-)vergunningenaanvragen, zodat onnodige en dure juridische procedures van belanghebbende achterwege kunnen blijven.
Ondernemer:
  • Ondernemen hoort bij Blaricum: stimuleren waar kan door regeldruk en lasten te verlagen;
  • Maar bij ondernemen hoort ook: (horeca-)ondernemers hun eigen verantwoordelijkheid geven (in evenementen-vergunningverlening) en laten nemen. Bijvoorbeeld tijdens Kermisperiode: zorgen voor extra beveiliging en schoonmaakwerk; d.m.v. goede planning en onderlinge afstemming van verschillende dorpsactiviteiten parkeerdruk niet onnodig verhogen tot parkeeroverlast. Dit voorkomt onnodige hoge handhaving- en schoonmaakkosten ten laste van de belastingbetaler.
Inwoners:
  • Wij gaan voor het laagst mogelijke OZB-tarief. Totale gemeentelijke lasten mogen niet hoger worden voor de inwoners;
  • Werk voorop: Blaricummers helpen om weer in eigen onderhoud te kunnen voorzien, door Blaricummers met expertise te laten “investeren” in Blaricummers met potentie (netwerk).

Sociale rechtvaardigheid werkt lastenverlagend voor alle inwoners!